zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - SCHRONIENIE

27.05.2019

GOPS- SŚPS.262.1.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10-go Lutego 38, 84 – 100 Puck
tel. (58) 675-46-75, fax (58) 675-46-80
adres strony internetowej Zamawiającego: www.gops.puck.pl, http://bip.gops.puck.pl

adres poczty elektronicznej e - mail: gopspuck@onet.pl

 

prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138oustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych" o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Przedmiot zamówienia: usługi

Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85311000-2

 

ROZDZIAŁ I.

Informacje ogólne

 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

2.  Obowiązuje pisemność postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną.

3.  Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w PLN.

4.  Zamówienie podzielone jest na 3 części:

I.  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck

II. świadczenie usług schronieniadla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck

III. świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

5.  Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

ROZDZIAŁ II. 

Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Kwota zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO, w związku z czym zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

 

ROZDZIAŁ III. 

Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia.

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-07-2019 r. do 31-12-2019 r.,uprawnionych na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego.

2.       Przy świadczeniu usług mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1508 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)

3.       Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części:

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 1osobę.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych kobiet jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 200 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 8 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych mężczyzn jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 25 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku, dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 8 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

ROZDZIAŁ IV.

Termin wykonania zamówienia.

Termin zawarcia umów przewidywany jest na czerwiec 2019 r. Umowa obowiązywać będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

 

ROZDZIAŁ V.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,

c)      posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

d)      pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

e)      spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. (Dz. U. z 2018 poz. 896).

W postępowaniu mogą wziąć udziałpodmioty, które prowadziły, w dniu wejścia w życie ustawy, ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, nie spełniające standardów, o których mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ale zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 700), będą obowiązane dostosować placówki do tych standardów, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.   

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

ROZDZIAŁ VI.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale 5 przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

ROZDZIAŁ VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1)      Adres korespondencyjny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

tel.: 58 675 46 76,

faks: 58 675 46 80,

adres poczty elektronicznej: gopspuck@onet.pl ,

2)      W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3)      Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4)      Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-       Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 76

-       Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

 

ROZDZIAŁ VIII.

Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

 

ROZDZIAŁ  IX.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1)      Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

3)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5)      Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6)      Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)      formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał. 1;

b)     prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zamówieniu;

c)      inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zamówieniu.

7)   Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.

8)   Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38,

84-100 Puck,

Oferta na „Usługę schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck – Część NR ……”

Nie otwierać przed 14.06.2019 r. godz. 10:00

9)   Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

10)    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11)    Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zapytania ofertowego. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

12)    Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

13)     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

 

ROZDZIAŁ X.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38,

84-100 Puck,

poniedziałek – środa: 7:30 – 15:30,

czwartek:  7:30 – 17:00

piątek:      7:30  -14:00

drogą pocztową lub osobiście, nie później niż do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 9:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ROZDZIAŁ XI.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

 

ROZDZIAŁ XII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 

ROZDZIAŁ XIII.

Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

 

2)      Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

 

3)      Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

 

ROZDZIAŁ XIV.

Postanowienia końcowe.

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

 

2)      Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

 

ROZDZIAŁ XV.

Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Formularz oferty – załącznik nr 1;

2)      Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

 

                                                                                          zatwierdziła:

                                                                                  Iwona Rumanowska

 

                                                           dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                w Pucku

Załączmiki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Formularz oferty + oświadczenie wykonawcy

Wersja do druku
« inne aktualności