zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - SCHRONIENIE

17.06.2019

 

GOPS- SŚPS.262.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1, na usługi społeczne - tj. zapewnienia tymczasowego schronienia w postaci schroniska dla bezdomnych, w tym schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck  w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  do realizacji w/w zadania wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- Część 1  świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (kobieta), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
w wysokości 25,00 zł brutto, słownie: ( dwadzieścia pięć złotych 00/100),

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XII zamówienia.

- Część 2 świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyznz terenu Gminy Puck

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT , ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej (mężczyzna) , tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
w wysokości 25,00 zł brutto, słownie: ( dwadzieścia pięć złotych 00/100),

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XII zamówienia.

- Część 3 świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck

Stowarzyszenie RYTA, Schronisko RYTA w Wiślince, ul. Piaskowa 9, 83-011 Wiślinka

Cena/koszt dobowego pobytu 1 osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi  (kobieta/mężczyzna), tj. ogólny koszt stałych wydatków rzeczowych i osobowych
w wysokości 43,00 zł brutto, słownie: ( czterdzieści trzy złote 00/100),

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale XII zamówienia.

Plik do pobrania

Wersja do druku
« inne aktualności