zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Projekt systemowy

 

Kapitał Ludzki EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku od lipca 2008 roku
realizuje projekt systemowy „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 EDYCJA 2010

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy GOPS w Pucku, mających wiele nakładających się problemów stanowiących o zagrożeniu wykluczeniem społecznym, z których głównym jest bezrobocie lub zbyt niskopłatna praca.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej klientów GOPS w Pucku i ich otoczenia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin wymagających wsparcia.

Cele szczegółowe skierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, to:

 • nabycie wiedzy w zakresie poruszania się na rynku pracy,
 • wzmocnienie psychologiczne,
 • zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • podniesienie umiejętności wychowawczych i społecznych,
 • wzrost umiejętności autoprezentacji,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości,
 • wzmocnienie psychologiczne otoczenia osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Wobec uczestników stosujemy minimum trzy instrumenty aktywnej integracji.

 INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

 • organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy. Poradnictwo odbywa się w formie dyżurów specjalisty - prawnika – w Punkcie Informacyjno Doradczym z siedzibą w GOPS. Porady prawne dotyczą zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego oraz innych zagadnień prawnych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny;
 • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego:
 • warsztaty psychospołeczne – w ich zakresie przeprowadzany jest trening komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów – negocjacje i mediacje. Po zakończeniu warsztatów w formie grupowej każdy uczestnik odbywa konsultacje indywidualne z psychologiem, w ramach których sporządzona jest u każdego diagnoza problemów oraz porady, jak sobie z nimi radzić, itp.;
 • warsztaty aktywizacji zawodowej - w ich zakresie przeprowadzany jest trening aktywizacji zawodowej obejmujący m.in. określenie preferencji zawodowych, kwalifikacje, umiejętności oraz cechy charakteru, które mogą pomóc w dokonaniu właściwego wyboru przyszłej pracy, wygląd i zachowanie kandydata - przyszłego pracownika, oczekiwania pracodawców i pracobiorców, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, zasady pisania życiorysu (CV), listu motywacyjnego, oferty własnej, przygotowanie do negocjacji z pracodawcami. Warsztaty aktywizacji zawodowej obejmą tematykę zarządzania czasem, autoprezentację oraz wizaż i stylizację.

INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ: organizacja i sfinansowanie usług wspierających doradcy zawodowego w formie konsultacji indywidualnych, w ramach których z każdym uczestnikiem projektu zostaje sporządzona diagnoza ich sytuacji, określenie potencjału zawodowego oraz sporządzenie indywidualnego planu działania i wytyczenie ścieżki zawodowej.

INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ: Instrument ten jest realizowany w formie szkoleń i kursów zawodowych. Typ/rodzaj/ planowanych kursów i szkoleń ostatecznie jest wybrany przez uczestników i uczestniczki projektu wg ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji oraz potrzeb na rynku pracy.

Uczestnicy projektu w pierwszej kolejności kończą warsztaty psychospołeczne i aktywizacji zawodowej, a następnie po konsultacjach indywidualnych i wytyczeniu ścieżki zawodowej wybierają kurs/szkolenie który chcą ukończyć.

INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ: Sfinansowanie badań profilaktycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia dla uczestników projektu, którzy otrzymają propozycję pracy lub będzie to niezbędne w celu podjęcia praktyk szkoleniowych.

 Trzecia edycja projektu jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2008. Projekt w latach ubiegłych ukończyło 93 Beneficjentów Ostatecznych, w bieżącym roku kolejna grupa liczy 38 osób. Cała tegoroczna grupa uczestników ukończyła już warsztaty tematyczne i konsultacje indywidualne ze specjalistami. Trwa realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

 Projekt jest realizowany na łączną kwotę 449.359 zł, w tym 43.813 zł środki własne.

 Klientów GOPS w Pucku chętnych do udziału w projekcie w roku 2011 zapraszamy do zgłaszania się u pracowników socjalnych wg rejonów lub pod nr tel. 58 673 56 13.