zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

KLAUZULA RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: Ośrodek) z siedzibą wPucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel: 58 675-46-76, adres e-mail: gopspuck@onet.pl.

2.      W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel.58 675-46-76, adres e-mail: gopspuck@onet.pl.

3.      Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka na podstawie poniższych przepisów prawa:

-       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),

-       ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1769 ze zm.),

-       ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.),

-       ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.),

-       ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.),

-       ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.),

-       ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 r. poz. 1860 ze zm.),

-       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),

-       ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),

-       ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

4.      Dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań, a odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa wyszczególnionych w ust. 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy, w tym w szczególności przez zasady określone w Instrukcji Kancelaryjnej Administratora przez okres wskazanyw Jednolitym rzeczowym wykazie akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pucku.

6.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.      Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja świadczeń określonych w ustawach.

 

 

***********************************************************************************************

logo

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

- Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 239 (adres rejestrowy: ul. Tysiąclecia 13 A, Gdańsk)

- OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, z siedzibą w Pucku, ul. 10 Lutego 38

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

1)  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby,

2)  dochód osoby i rodziny,

3)  powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769).

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.