zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA RYNKU

22.11.2017

        W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustaleniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Pucku, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

 

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

 

2. Przedmiot  zamówienia: świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, serwis maty Berendsen oraz utrzymanie w czystości terenów przyległych, na posesji mieszczącej się w Pucku, przy ulicy 10 Lutego 38, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój.

Wykonawca, zobowiązany jest do używania własnych środków czystości, worków na śmieci oraz do dostarczania i uzupełniania papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w pianie, zawieszek toaletowych do sedesów.

Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą posiadać polskie atesty higieniczne oraz kartę charakterystyki produktu, którą należy przedstawić przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał przedstawić wyżej wymienione atesty oraz kartę charakterystyki produktu. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnych urządzeń mechanicznych służących do utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonywać usługę przy pomocy własnego personelu posiadającego aktualne badania z zakresu medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu. Zamawiający wymaga, aby sprzątanie pomieszczeń odbywało się poza godzinami pracy ośrodka (7.30 – 15.30) oraz pod własnym nadzorem, za wyjątkiem sprzątania archiwum i serwerowni, które powinno odbywać się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, pod nadzorem pracowników Zamawiającego..

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania wszelkich prac zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 02 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018

 

4. Tryb postępowania: rozeznanie rynku

 

5.Kryterium oceny ofert: cena jest jedynym kryterium oceny ofert

 

6. Inne istotne warunki zamówienia:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI W M2 PRZEZNACZONEJ DO SPRZĄTANIA

L.p.

Wyszczególnienie pomieszczeń

Nr pomieszczenia

Powierzchnia
w m2

1.0

Parter

1.1

Pokój biurowy

106

36,64

1.2

Pokój biurowy

107

11,31

1.3

Ubikacja

102

3,66

1.4

Kotłownia

103

4,25

1.5

Archiwum

104

8,62

1.6

Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym

105

8,00

1.7

Pokój biurowy

105

12,00

1.8

Klatka schodowa

 

10,94

1.9

Korytarz

 

18,73

1.10

Serwerownia

101

2,64

Razem

116,79

2.0

Piętro

2.1

Pokój biurowy

203

12,05

2.2

Pokój biurowy

204

9,49

2.3

Pokój biurowy

205

17,67

2.4

Pokój biurowy

206

35,55

2.5

Pokój biurowy

207

11,29

2.6

Ubikacja

201

3,00

2.7

Ubikacja

202

2,97

2.8

Korytarz

 

21,18

Razem

113,2

 

Zakres i częstotliwość prac dotyczących sprzątania pomieszczeń i terenu wokół budynku:

 

rodzaj czynności

częstotliwość

POMIESZCZENIA BIUROWE

odkurzanie i mycie na mokro posadzek (tarkiet)

  5 x w tygodniu

przecieranie biurek, szafek, przystawek i stolików komputerowych preparatem przeznaczonym do czyszczenia mebli drewnianych, w okleinie drewnianej oraz drewnopodobnej, nie pozostawiającym widocznych smug i plam

  5 x w tygodniu

ścieranie kurzu z parapetów okiennych na mokro, wilgotną szmatką nasączoną płynem myjącym

  5 x w tygodniu

opróżnianie śmietników i zakładanie nowych worków foliowych

  5 x w tygodniu

usuwanie kurzu i zabrudzeń z szaf odpowiednim środkiem czyszczącym

  minimum raz w miesiącu

usuwanie kurzu i zabrudzeń ze sprzętu elektronicznego, urządzeń biurowych  odpowiednim środkiem czyszczącym

  doraźnie wg potrzeb, minimum raz w tygodniu

dbanie o czystość futryn i drzwi wejściowych do pokoi, czyszczenie powierzchni szklanychdrzwi, listew ściennych, kaloryferów  – ścieranie na mokro szmatką wszelkich plam i zabrudzeń

   wg potrzeb, minimum raz  w miesiącu

 

utrzymanie czystości krzeseł biurowych – odkurzanie powierzchni tapicerowanych, usuwanie plam z obić foteli / krzeseł i ścieranie na mokro kurzu z powierzchni twardych

  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu

 

dezynfekowanie aparatów telefonicznych płynem dezynfekującym do powierzchni plastikowych

  raz w tygodniu

 

opróżnianie pojemników niszczarek

  wg potrzeb

usuwanie na mokro drobnych plam ze ścian w sposób nienaruszający struktury ściany i niepozostawiający widocznych plam

  wg potrzeb

odkurzanie i mycie na mokro klimatyzatorów

  raz na kwartał

przecierania klamek do pomieszczeń biurowych i  blatów biurek, przy których są przyjmowani klienci ośrodka płynem dezynfekującym

  5 x w tygodniu

KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ

odkurzanie i mycie na mokro terakoty na podłodze i schodach

  5 x w tygodni

mycia fug w terakocie

  1 x w miesiącu

odkurzanie mat antypoślizgowych i wycieraczek

  5 x w tygodniu

Serwis maty Berendsen

  1 x w miesiącu

mycie stolików, balustrad  i poręczy przy schodach

  5 x w tygodniu

mycie drzwi wejściowych

  5 x w tygodniu

usuwanie kurzu z  tablic informacyjnych, gablot,  parapetów, kaloryferów, listew ściennych

  1 x  w tygodniu

TOALETY

mycie luster płynem do powierzchni szklanych i polerowanie, mycie urządzeń sanitarnych i armatury

oraz ich udrażnianie i odkamienianie

  5 x w tygodniu

 

  wg potrzeb

mycie i dezynfekowanie sedesu i deski sedesowej

  5 x w tygodniu

mycie podłóg

  5 x w tygodniu

mycie fug w terakocie

  1 x w miesiącu

opróżnianie koszy na śmieci i zakładanie nowych worków foliowych

  5 x w tygodniu

mycie glazury na ścianach płynem przeznaczonym do tego rodzaju powierzchni

  raz na 3 miesiące

uzupełnianie papieru toaletowego w dozownikach CLEAN PRO

  na bieżąco

uzupełnianie ręczników papierowych w dozownikach CLEAN PRO

  na bieżąco

uzupełnianie pojemników na mydło  LUCART PROFESSIONAL

  na bieżąco

uzupełnianie zawieszek toaletowych w sedesach – kostki lub żele o właściwościach dezynfekujących, zapachowe

  w miarę potrzeb

KOTŁOWNIA

odkurzanie i mycie podłogi

  raz w tygodniu

mycie glazury ściennej

  dwa razy w roku

mycie framug, ścieranie kurzu z pieca gazowego

  raz w miesiącu

rozmrażanie i mycie lodówki

  w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku

ARCHIWUM/ SERWEROWNIA

odkurzanie i mycie podłóg

  1 x na kwartał

usuwanie kurzu i zabrudzeń ze sprzętu elektronicznego - serwerownia

  1 x na kwartał

odkurzanie regałów w archiwum

  1 x w roku

POMIESZCZENIE SOCJALNE Z ANEKSEM KUCHENNYM

dbanie o czystość futryn i drzwi wejściowych, listew ściennych, kaloryfera  – ścieranie na mokro szmatką wszelkich plam i zabrudzeń

  raz w miesiącu lub wg potrzeb

 

opróżnianie śmietnika i zakładanie nowych worków foliowych

  5 x w tygodniu

odkurzanie i mycie na mokro podłogi (tarkiet)

  5 x w tygodniu

przecieranie szafek preparatem przeznaczonym do czyszczenia mebli drewnianych, w okleinie drewnianej oraz drewnopodobnej, nie pozostawiającym widocznych smug i plam

  5 x w tygodniu

mycie zlewu, armatury odpowiednimi środkami chemicznymi

  5 x w tygodniu

SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

zamiatanie i usuwanie śmieci i odpadów organicznych z powierzchni wokół budynku i parkingu, utrzymanie czystości wokół pojemników na odpady

  wg potrzeb

zamiatanie pieszych ciągów komunikacyjnych

  wg potrzeb

koszenie trawy w okresie wegetacji i usuwanie trawy oraz liści z terenów zielonych

  wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie

mycie zewnętrznych tablic informacyjnych

  2 razy w roku

 MYCIE OKIEN W BUDYNKU

dwustronne mycie okien (ramy i powierzchnie szklane) w budynku –
z użyciem środków przeznaczonych typowo do mycia okien

  co 2  miesiące

 

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną. W przypadku składania osobiście oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis:

„Zapytanie ofertowe  w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczące świadczenia usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych”.

Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego: Puck, ul. 10 Lutego 38, pok. 204, przesłać pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopspuck@onet.pl lub faksem pod nr 58 675 46 80.

Ofertę złożyć należy do dnia: 06.12.2017 r.

 

plik z ofertą do pobrania w formacie doc

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

 

mgr Iwona Rumanowska

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wersja do druku
« inne aktualności