zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

BANK ŻYWNOŚCI

27.09.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku już po raz trzeci przystąpił do współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w zakresie realizacji dostaw żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach realizacji Podprogramu 2016 i 2017 Ośrodek przekazał swoim klientom 43 tony żywności.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej sięz organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL (w Gminie Puck rolę tę pełni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku), zgodnie z zasadami PO PŻ,

2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (należy przez to rozumieć organizację partnerską o zasięgu ogólnopolskim, tj. Federację Polskich Banków Żywności) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018– czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] (należy przez to rozumieć organizację partnerską regionalną będącą organizacją członkowską OPO, do których dostarczane są artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL, z Gminą Puck współpracuje Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście) do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

 • GOPS będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • W Gminie Puck do Podprogramie 2018 zakwalifikowano 500 osób;
 • Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu;
 • Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2018, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu ich kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa w Gminie Puck jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:

1. 1           Artykuły warzywne i owocowe:

1.      groszek z marchewką 3,6 kg,

2.      fasola biała 3,6 kg,

3.      koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.      buraczki wiórki 1,05 kg,

5.      powidła śliwkowe 1,80 kg,

1. 2    Artykuły skrobiowe:

1.      makaron jajeczny 4,5 kg,

2.      makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.      ryż biały 3 kg,

4.      kasza gryczana 1,5 kg,

5.      herbatniki maślane 0,8 kg,

1. 3        Artykuły mleczne:

1.      mleko UHT 7 l,

2.      ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

1. 4        Artykuły mięsne:

1.      szynka drobiowa 3 kg,

2.      szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.      pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.      kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.      filet z makreli w oleju 1,7 kg,

1. 5        Cukier

1.      cukier biały 4 kg,

2.      miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

1. 6        Tłuszcze

1.      olej rzepakowy 4 l,

1. 7      Dania gotowe

1.      gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2.  Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

4.  W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

5.  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

6.  Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywności do:

-  lokalnego Banku Żywności- Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk, tel. 58 325 24 48,

-  następnie do Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00,

-  albo do Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Wersja do druku
« inne aktualności