zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

30.11.2018

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2019 R.

1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,

·         nieposzlakowana opinia,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

·         niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia),

·         znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów
 o ochronie danych osobowych.

2.      Wymagania dodatkowe:

·         umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,

·         dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

·         doświadczenie w korzystaniu z programu Amazis, Nemezis, Izyda i Minerwa,

·         umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych, w tym:

·         przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków i załączonych w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego
i wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

·         prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania
i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych,
z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych,

·         prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

·         stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pucku,

·         wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,

·         praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

·         wymuszona pozycja ciała,

·         wysiłek głównie umysłowy,

·         oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

·         praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej,

·         obsługa klientów Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych.

6.      Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

5.      kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Złożone aplikacje winny zawierać dodatkowo oświadczenie kandydata do pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne ze wzorem załączonym do niniejszego ogłoszenia
o naborze.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone
w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia
17-12-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I WYCHOWAWCZYCH „

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

7. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
  z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck, tel.: 58 675-46-76, adres e-mail: gopspuck@onet.pl. 
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail gopspuck@onet.pl.
 3. Celem przetwarzania jest: przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
 4. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje otrzymane od kandydata do pracy.
 5. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przepisy prawa oraz zgoda kandydata do pracy.
 6. Odbiorcami danych osobowych są: brak.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Kandydat do pracy ma prawo do: bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
 12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 13. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 14. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

8. Inne informacje

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 76 lub 58 675 46 75.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

Puck, dnia 30-11-2018r.         Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku                    

                                                                                                   Iwona Rumanowska

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz

Zgoda kandydata

Wersja do druku
« inne aktualności