zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.12.2018

Puck, dnia 05.12.2018 r.

GOPS- SŚPS.262.1.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

 

-ZADANIE I:

 

Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Żarnowiecka 5, 84-100 Puck

 

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

-usługi opiekuńcze -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem –25 zł

 

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

 

-ZADANIE II 

 

ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

 

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczenie
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 65 zł

 

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

-ZADANIE  III
 

ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

 

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

-specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 79 zł

 

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

Plik do pobrania

Wersja do druku
« inne aktualności