zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Zapytanie ofertowe

05.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

w zakresie

zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pucku,

ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,

Godziny urzędowania:

poniedziałek– piątek:  730-1530,

tel.: 58 675 46 76,

faks: 58 675 46 80,

e-mail: gopspuck@onet.pl,

strona internetowa: http://www.gops.puck.pl/,

REGON: 220327529, NIP: 587-162-19-66,

Znak postępowania: GOPS.SŚPS.262.2.2018

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck w okresie od 01-01-2019 r. do 30-06-2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części.

 

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie, w tym co najmniej jednym gorącym), zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba bezdomnych kobiet skierowanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych kobiet jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu
o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Puck, tzn. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia
w schronisku dla osób bezdomnych wraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie, w tym co najmniej jednym gorącym), zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzeniem pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia
w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych bezdomnych mężczyzn
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 2 osoby.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych mężczyzn jest ilością przewidywaną
w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 100 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu
o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi
i wyżywieniem dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Puck, tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku, dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. Świadczenie usług schronienia obejmuje zatem udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi oraz z wyżywieniem (tj. z trzema posiłkami dziennie,
w tym co najmniej jednym gorącym) przy uwzględnieniu potrzeb klienta wynikających z zaleceń lekarskich, a także zapewnienie osobom przyjętym do placówki podstawowych leków przeciwbólowych oraz przeciw przeziębieniu.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).  

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie 6 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 50 %, o ile Wykonawca będzie dysponował wolnymi miejscami.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tymczasowego schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj  i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo pomorskie.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w umowie, której podpisanie nastąpi po zakończeniu postępowania i wyłonieniu Wykonawcy.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu .

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej
z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę pomorskiego,

c)      posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

d)      pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

e)      spełniania standardów podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
i ogrzewalni. (Dz. U. poz. 896).

W postępowaniu mogą wziąć udziałpodmioty, które prowadziły, w dniu wejścia w życie ustawy, ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych, nie spełniające standardów, o których mowa w zmienianym art. 48a ust. 14 ustawy, ale zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 700) będą obowiązane dostosować placówki do tych standardów, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.   

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

1)      Adres korespondencyjny:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

tel.: 58 675 46 76,

faks: 58 675 46 80,

adres poczty elektronicznej: gopspuck@onet.pl ,

 

2)      W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3)      Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4)      Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-       Małgorzata Behmke tel. 58 675 46 76

-       Urszula Łepkowska tel. 58 675 46 81

 

VIII. Termin związania ofertą.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert).

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

1)      Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2)      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

3)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5)      Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie karty oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6)      Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)      formularz oferty, który należy umieścić, jako pierwszą stronę oferty – załączony wzór - zał. 1;

b)     prawidłowo uzupełnione załączniki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;

c)      inne oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7)   Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie.

8)   Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 10 Lutego 38,

84-100 Puck,

Oferta na „Usługę schronienia i noclegu

dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck”

Nie otwierać przed 18.12.2018 r. godz. 10:00

9)   Za prawidłowe oznaczenie, złożenie oferty i jej nienaruszalność odpowiada Wykonawca.

10)    Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11)    Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio postanowienia punktu IX.5-7 oraz IX.12 niniejszego zapytania ofertowego. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

12)    Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty złożenia.

13)     Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Wykonawców.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

Oferty należy składać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 10 Lutego 38,

84-100 Puck,

poniedziałek – piątek: 730 – 1530,

drogą pocztową lub osobiście, nie później niż do dnia 18 grudnia 2018 r., do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt 8.

 

XIII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.

 

1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

 

2)      Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

 

3)      Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia zawierającą: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.

 

XIV. Postanowienia końcowe.

 

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

 

2)      Oferty przesłane po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

 

3)      Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

15. Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

1)      Formularz oferty – załącznik nr 1;

2)      Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2;

 

                                                                                                 zatwierdziła:

                                                                                          Iwona Rumanowska

                                                   dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

 

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wersja do druku
« inne aktualności