Archiwalna Strona GOPS Puck - GOPS Puck
zaloguj si   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Witamy na stronie GOPS Puck

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
Serwis informacyjny przedstawiony na tej stronie poświęcony jest naszej działalności.
Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na tematy związane z realizacją zadań jakie wykonujemy.
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,
tel. 58 675 46 75 - Dyrektor
58 675 46 71/72/73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+
58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 500+
58 675 46  - księgowość i kadry
58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 675 46 81, 58 672 03 44 - pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80

e-mail: gops@gops.puck.pl

 

 

                          Inspektor Ochrony Danych Osobowych-  Monika Piekarska
                                          e-mail: iod@gops.puck.pl

 

 

NIP : 587-162-19-66
REGON : 220327529
RACHUNEK BANKOWY:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ O/PUCK
53 8349 0002 0041 2555 2000 0010 

GODZINY URZĘDOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730 - 1530

Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych będzie przyjmować klientów w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 900 - 1400

 

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV2 i wzrostem zakażeń, w celu zapewnienia ciągłości pracy, od 3 listopada 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przechodzi na hybrydowy model pracy, polegający na podziale pracowników Ośrodka na dwie grupy, z których naprzemiennie jedna wykonuje pracę w Ośrodku, a jedna zdalnie.

Nie przerywamy pracy ani nie zamykamy Ośrodka. Pracownicy socjalni będą docierać do osób i rodzin, gdy będzie zachodziła taka konieczność, w pozostałych przypadkach, zgodnie z aktualnym stanem prawnym mogą ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową na podstawie:

1)      rozmowy telefonicznej, oraz

2)      dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub

3)      informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą realizowane bez zmian, w reżimie sanitarnym.

Asystenci rodziny będą wykonywać wsparcie informacyjne i emocjonalne, pedagogizację, koordynację pracy służb społecznych oraz pomagać w realizacji spraw urzędowych komunikując się z instytucjami przez telefon lub Internet. Będą też w ograniczonym zakresie wykonywać pracę w środowisku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w zakresie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Hybrydowy model pracy pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 w przypadku zakażenia się jednego z pracowników na pozostałych, a tym samym wyłączenia z pracy całego Ośrodka.

Na czas wprowadzenia w Ośrodku modelu pracy hybrydowej zmieniają się godziny pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.

Bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym jej zasadności z pracownikiem Ośrodka. Uzgodnienia w poszczególnych sprawach należy dokonywać pod następującymi numerami telefonów:

-        Sekcja Pomocy Środowiskowej 58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44,

-        Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych - 58 675 46 71, 58 675 46 72,

-        Sekcja Pomocy Środowiskowej, Karta Dużej Rodziny –58 675 46 81.

Przypominamy, że kontakt z pracownikami Ośrodka oraz załatwianie spraw odbywa się telefonicznie lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka, wysyłanie korespondencji przez operatora pocztowego oraz załatwianie spraw elektronicznie, przez: ePuap, portal Empatia, PUE ZUS lub system bankowości internetowej.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

                                                                              Iwona Rumanowska

W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Archiwalna Strona