Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Aktywny Powiat Pucki

Aktywny Powiat Pucki – Edycja II

Gmina Puck - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt partnerski - w partnerstwie z Powiatem Puckim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Lokalną Grupą Działania Małe Morze – Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu puckiego - pod nazwą „Aktywny Powiat Pucki – edycja II”, w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno–Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia. Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego (w tym 18 osób z niepełnosprawnościami).

Zaplanowane działania:

Poradnictwo psychologiczne, warsztaty psychologiczno-społeczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie pracownika socjalnego, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym , pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, wsparcie socjalizująco-integracyjne.

Dofinansowanie projektu: 1.529.184,00 PLN.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej