Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

BON ENERGETYCZNY

W okresie od 1 sierpnia br. do 30 września br. można składać

wnioski o wypłatę bonu energetycznego

(wnioski złożone przed 1 sierpnia nie będą rozpatrywane)

Druki wniosków w formie papierowej będą dostępne od 22 lipca br.

 

Bon energetyczny przysługuje:

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rnie przekraczała kwoty 2500 zł,

- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Druk wniosku do pobrania:

W przypadku przekroczenia powyższych limitów bon energetyczny przysługuje w obniżonej wysokości, jeśli dochody nie były dużo wyższe niż limit. Bon energetyczny przysługuje wówczas w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Czyli np. przekroczenie dochodu o 200 zł zmniejszy wysokość bonu o 200 zł. W przypadku ustalenia bonu energetycznego w wysokości niższej niż 20 zł, bon nie będzie przysługiwał.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jedna osoba, przy występowaniu o bon, może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. A gdy z jednego gospodarstwa domowego o bon wystąpi kilka osób, świadczenie wypłaca się osobie w tym gospodarstwie domowym, która złoży wniosek jako pierwsza.

Wysokość bonu energetycznego

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Dla gospodarstwa domowego, którego główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu; 
  • 800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Uwaga! Wyższe świadczenie dla gospodarstwa, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, będzie przysługiwać jeśli zostało ono wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 r. Po tym dniu tylko w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin złożenia wniosku o bon energetyczny

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Kto nie zdąży, utraci szansę na dostanie świadczenia - wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć na piśmie bezpośrednio w tutejszym Ośrodku, wysłać na adres Ośrodka za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego

Ustalając spełnianie kryterium dochodowego - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.).

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (szczegółowy katalog dochodów jest zawarty w ustawie o świadczeniach rodzinnych)

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego za dochód z tego gospodarstwa przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Dodatkowe informacje

1. Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 i jest wypłacany jednorazowo.

2. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku przyznania bonu energetycznego wydawana jest informacja, która następnie jest wysyłana na podany przez stronę adres e-mail. Gdy strona nie poda adresu e-mail, istnieje możliwość odebrania tej informacji z tutejszego Ośrodka. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie bonu energetycznego.

2. Orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym.

Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie gospodarstwa domowego są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego.

3. W przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni ( zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w 2023 r. ).

Instrukcja złożenia wniosku o bon energetyczny za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uwierzytelnionego z wykorzystaniem profilu zaufanego:

krok I: wypełnj wniosek,

krok II: zapisz wniosek w formacie pdf,

krok III: podpisz wniosek: https://gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany,

Uwaga ! Podpisując dokument wybierz spośród dostępnych opcji podpisu, opcję nr 2, tj. chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF.

krok IV: wyślij wniosek: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Dlaczego należy podpisać wniosek w formacie PDF profilem zaufanym?

Zgodnie z uchwałą NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej