Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny;
  • jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym -40%

2) wieloosobowym – 30%

  • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art.7 ust. 6

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), która od dnia 9 lutego 2021 r. wynosi 5167,47 zł.

Wysokość dodatku

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:
  • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 – 4 osobowym;
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym i większym.
 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 1. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.
 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.

Powierzchnia lokalu

 1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  1. 35 m2 – dla 1 osoby;
  2. 40 m2 – dla 2 osób;
  3. 45 m2 – dla 3 osób;
  4. 55 m2 – dla 4 osób;
  5. 65 m2 – dla 5 osób;
  6. 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem,że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki na lokal

 1. Wydatkami na lokal poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 2. Wydatkami, o których mowa są:
  1. czynsz;
  2. koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11)
  3. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
  4. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
  5. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
  6. inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
  7. opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
  8. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
 3. Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu :
  1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów;
  2. rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)
  3. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
 4. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
  1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy;
  2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu;
 5. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
 6. Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.
 7. Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

Ustalenie spełnienia kryterium dochodowego

 1. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (szczegółowy katalog dochodów w wyżej cytowanej ustawie).

 1. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego lub zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 5. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz w oświadczeniu właściciela domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej i wyposażeniu teletechnicznym domu, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje

 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 4. Na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza podpisem prawdziwość informacji we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 5. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu.

 1. Upoważniony przez organ pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości;

2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
 2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca umieszcza w tych dokumentach klauzulę w brzmieniu: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
 • wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenia technicznego domu,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku - definicję dochodu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym odpowiednio:

- zaświadczenie od pracodawcy o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- oświadczenie o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym – do wglądu,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

- rozliczenie na zasadach ogólnych:

oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

- rozliczenie w formie zryczałtowanej:

oświadczenie wnioskodawcy  zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

W przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Wyliczenie dochodu danego gospodarstwa domowego odnosi się wyłącznie do osób, które w chwili składania wniosku faktycznie na stałe zamieszkują w danym lokalu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie składania wniosków o dodatek mieszkaniowy zachęcamy do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu 58 675 46 72

Osoba ubiegająca się o ww. dodatek powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

Do pobrania formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy wraz z załącznikami

1. WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY
2. ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
3. DEKLARACJA O DOCHODACH
4. INFORMACJA O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
5. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA DOMU JEDNORODZINNEGO
7. SPOSÓB ODBIORU ŚWIADCZEŃ

DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy i
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Do 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw energii ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od:

1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł/miesięcznie,
 • składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł/miesięcznie,
 • składające się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł/miesięcznie.

Jak otrzymać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Do pobrania formularz wniosku o dodatek energetyczny

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej