Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Hybrydowy model pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV2 i wzrostem zakażeń, w celu zapewnienia ciągłości pracy, od 3 listopada 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przechodzi na hybrydowy model pracy, polegający na podziale pracowników Ośrodka na dwie grupy, z których naprzemiennie jedna wykonuje pracę w Ośrodku, a jedna zdalnie.

Nie przerywamy pracy ani nie zamykamy Ośrodka. Pracownicy socjalni będą docierać do osób i rodzin, gdy będzie zachodziła taka konieczność, w pozostałych przypadkach, zgodnie z aktualnym stanem prawnym mogą ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej, oraz
  2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
  3. informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą realizowane bez zmian, w reżimie sanitarnym.

Asystenci rodziny będą wykonywać wsparcie informacyjne i emocjonalne, pedagogizację, koordynację pracy służb społecznych oraz pomagać w realizacji spraw urzędowych komunikując się z instytucjami przez telefon lub Internet. Będą też w ograniczonym zakresie wykonywać pracę w środowisku przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w zakresie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Hybrydowy model pracy pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 w przypadku zakażenia się jednego z pracowników na pozostałych, a tym samym wyłączenia z pracy całego Ośrodka.

Na czas wprowadzenia w Ośrodku modelu pracy hybrydowej zmieniają się godziny pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym jej zasadności z pracownikiem Ośrodka. Uzgodnienia w poszczególnych sprawach należy dokonywać pod następującymi numerami telefonów:

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej 58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44,
  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych - 58 675 46 71, 58 675 46 72,
  • Sekcja Pomocy Środowiskowej, Karta Dużej Rodziny - 58 675 46 81.

Przypominamy, że kontakt z pracownikami Ośrodka oraz załatwianie spraw odbywa się telefonicznie lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka, wysyłanie korespondencji przez operatora pocztowego oraz załatwianie spraw elektronicznie, przez: ePuap, portal EmpatiaPUE ZUS lub system bankowości internetowej.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej