Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY PUCK:  391 680,00  zł.

Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 675 46 79.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego;
  • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego osoby która świadczyć będzie usługę opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres:  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej