Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu państwa -  Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY PUCK:  307.647,91 zł.

Informujemy, że są jeszcze miejsca do uczestnictwa w Programie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 675 46 79.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego;
  • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego osoby która świadczyć będzie usługę opieki wytchnieniowej, przy założeniu posiadania kwalifikacji  do realizacji usług zgodnie z programem, a nie będącą członkiem rodziny, opiekunem prawnym ani osobą faktycznie wspólnie zamieszkującą.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres:  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej