Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Statut

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Puck z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Puck, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.
 3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515);
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
  4. uchwał Rady Gminy Puck;
  5. zarządzeń Wójta Gminy Puck;
  6. niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Puck.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Pucku przy ul. 10 Lutego 38.
 3. Ośrodek może używać nazwy skróconej „GOPS w Pucku”.
 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby. W treści pieczęci może być zamieszczony nr Regon, NIP, nr telefonu oraz faxu.
 5. Do celów prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz w sprawach określonych przepisami szczególnymi Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem i napisem w otoku zawierającym nazwę Ośrodka w pełnym brzmieniu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

 1. w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Pomorski;
 2. w zakresie zadań własnych – Wójt Gminy Puck.

Rozdział II
Zadania i cel działania Ośrodka

§ 4.

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

§ 5.

 1. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy:
  1. realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
  2. aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programów i projektów socjalnych oraz społecznych.
 2. Ośrodek koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 6.

Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez upoważnione organy, w szczególności w zakresie:

 1. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
 2. przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567);
 3. przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.);
 4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.); 
 5. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863);
 6. przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195);
 7. załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.);
 8. podejmowania działań w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w tym zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku;
 9. realizowania zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.);
 10. udzielania wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz.U. poz. 1860);
 11. prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia „Dobry start”, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 cytowanego rozporządzenia.

§ 7.

Ośrodek realizuje też inne zadania niż wymienione w § 5 i w § 6 Statutu wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225, z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.).

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 8.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Wójt Gminy Puck.
 2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
 3. Ośrodek w zależności od potrzeb i możliwości finansowych może tworzyć jedno i wieloosobowe stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne.
 4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 5. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Puck, które określają jego uprawnienia i kompetencje.
 6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy Puck coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9.

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa dyrektor Ośrodka w regulaminie organizacyjnym.

§ 10.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieunormowanych - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Rozdział IV
Gospodarka majątkowa i finansowa Ośrodka

§ 11.

 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Puck.
 2. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 12.

 1. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzany przez dyrektora Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.
 3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy lub zarządzeń dyrektora Ośrodka.
 4. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 13.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
 2. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§ 14.

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego, lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych lub upoważnionych przez Wójta Gminy Puck.

§ 15.

Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują w szczególności przepisy:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).

§ 16.

 1. Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki na działalność w sprawach z zakresu pomocy i integracji społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować darowizny i dysponować nimi na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej