Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Świadczenia

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Świadczenie z funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy spożecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie);
 • została umieszczona w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński;

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy  komornik nie wyegzekwowaną pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o jego uzyskanie przez ośrodek pomocy spożecznej.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasadzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawrą kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA, natomiast jest wliczana osoba z którą rodzic zawarł związek małżeński lub konkubent z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  nie przekracza 800 zł.
Na dochód ten składają się następujące dochody:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone  do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

Do dochodu rodziny nie wlicza się kwot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnią gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z dzieci uprawnionych do alimentów dzieci.

Wymagane dokumenty:

 1. z druków do pobrania:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy członków rodziny, którzy osiągnęli takie dochody,
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, a także zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym ( rok bazowy to rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy),
 3. dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową, jeżeli uległa ona zmianie w roku bazowym będą po roku bazowym,
 4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej