Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Świadczenia wychowawcze 500 +

Przyjmowanie klientów:

 • od poniedziałku do środy od 9:00 do 14:00
 • czwartek od 9:00 do 16:30
 • piątek od 9:00 do 13:00

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
  • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
  • matce albo ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca lub opiekuna faktycznego dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • albo dyrektorowi domu pomocy społecznej na wniosek złożony w Ośrodku właściwym  ze wzglądu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej - w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej,
  • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • bez względu na dochody
 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • w wysokości 500,00 zł miesiścznie na dziecko w rodzinie

  • w przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia - kwota świadczenia przysługuje za niepełny miesiąc,

  • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotą świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 4. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
 5. W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 6. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

W związku z nowelizacją od 1 lipca 2019 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zniesiono kryterium dochodowe, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Od 1 lipca 2019 r. zniesiono również w stosunku do rodziców samotnie wychowujących dziecko, wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka.

Prawo do świadczeń wychowawczych ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek od tej zasady dotyczy nowo narodzonych dzieci. W tych przypadkach od 1 lipca 2019 r. rodzic może w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka złożyć wniosek i otrzyma świadczenia z wyrównaniem od narodzin dziecka.

Istotną zmianą w przepisach, w związku z nowelizacją ustawy, jest zmiana okresu świadczeniowego. Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r. świadczenia wychowawcze zostały przyznane na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

W kolejnych latach prawo do świadczeń wychowawczych będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Wnioski na kolejny okres będą przyjmowane od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego danego roku.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Ośrodek przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku nie wskazania adresu, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia w Ośrodku. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Druki do pobrania

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej