Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

  1. matce albo ojcu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia,
  3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia,
  4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia,

Świadczenie rodzicielskie  wynosi 1000 zł miesięcznie

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i  można je pobierają przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia będą przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwojga dzieci, 67 tygodni - w przypadku trojga dzieci, 69 tygodni - w przypadku czworga dzieci, a w  przypadku urodzenia  pięciorga i więcej  dzieci - 71 tygodni.
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje :

  • jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
  • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie mogą skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
W momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
Nowy zasiłek nie przysługuje również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeśeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Uwaga!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej