Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Usługi sąsiedzkie w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Nasz Ośrodek przystąpił do realizacji Modułu I, którego celem jest, zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Program będzie realizowany do grudnia br.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające.

 W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:

 • osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać,
 • osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie są odpłatne. Odpłatność wyliczana jest zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwałą Nr LXVII/121/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Koszt jednej godziny usług sąsiedzkich ustalono w wysokości 110 % minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym, ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim wraz z pochodnymi płaconymi przez zleceniodawcę, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (aktualnie od 1 lipca br wynosi 30,91 zł).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka.

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej