Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Wymagane dokumenty

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinnych oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 4. zapomoga wypłacana przez gminy, na postawie art. 22 a wyżej cyt. ustawy,
 5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 6. świadczenie rodzicielskie.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.osób, na których, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy  lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Gminy Puck wniosek składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, pokój nr 105, 106  lub 107.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dot. członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym między innymi:
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej