Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi opiekuńcze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:

ZADANIE I:

Kaszubska Spółdzielnia  Socjalna „PRZYSTAŃ”, ul. Kwiatowa 36, 84-100 Żelistrzewo

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  • usługi opiekuńcze -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem –38,00 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 10,00

Łączna liczba punktów – 80,00

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

ZADANIE II 

ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 69,00 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100,00

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

ZADANIE  III

ANTARES Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 82 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100,00

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
Iwona Rumanowska

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej