Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Zespół Interdyscyplinarny

Od września 2011 r. w Gminie Puck działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Misją Gminnego Zespołu  jest interweniowanie, zapobieganie, skuteczne, szybkie i profesjonalne pomaganie, dziecku i rodzinie w sytuacji krzywdzenia.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą przede wszystkim:

  1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych  z występowaniem zjawiska przemocy.
  2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku wchodzą przedstawiciele instytucji, które podpisały porozumienia o współpracy.

Należą do nich:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck,
  • Komenda Powiatowa Policji  w Pucku,
  • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck,
  • Prokuratura Rejonowa w Pucku,
  • Sąd Rejonowy w Wejherowie,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sanitas” w Pucku,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED w Pucku.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej