zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

06.12.2017

Puck, dnia 06.12.2017 r.

GOPS- SŚPS.262.1.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

 

ŚWIAT AUTYZMU Karolina Struck, ul. Ks. Dambków 23, 84 – 100 Gnieżdżewo

 

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynosi:

-specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu - 80 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych- 65 zł

 

Liczba punktów w kryterium cena: 70,00

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych – 30,00

Łączna liczba punktów – 100

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym
w rozdziale VI ogłoszenia o zamówieniu, tj. otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, przy czym jedna została odrzucona ponieważ nie spełniławarunków udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                            

Wersja do druku
« inne aktualności