zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

23.03.2018

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PUCKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD KWIETNIA 2018 R.

 

1.      Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym  w przepisach o służbie cywilnej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, administracja),
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,                   o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2.      Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaną pracą,
 • dobra znajomość obsługi komputera (w tym edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego), systemów informatycznych i sprzętu biurowego,
 • doświadczenie w korzystaniu z programu Izyda, Amazis, Nemezis,
 • umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, analizy dokumentów oraz samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania pracy.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym:

 • przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych,
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych,
 • udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,
 • współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • tworzenie i prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa                          w wychowywaniu dzieci.

 4.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej           i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 5.      Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku,
 • wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • wysiłek głównie umysłowy,
 • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,
 • praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z pracownikami Sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej.

6.      Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność                    z  oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata         i złożone osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 204, w godzinach 730 – 1530 lub doręczone listownie w terminie do dnia 06-04-2018 r. do godz. 1500, pod adres:         

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

ul. 10 Lutego 38

84-100 Puck

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

„PODINSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH”

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS          w Pucku (www.bip.gops.puck.pl) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Pucku, ul. 10 Lutego 38, (pok. nr 204). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 675 46 75 lub 58 675 46 76.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38      w terminie do 09-04- 2018 r.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS       w Pucku (www.bip.gops.puck.pl), na stronie internetowej GOPS w Pucku (www.gops.puck.pl) oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.                                                                                        

Puck, dnia 23-03-2018r.                                     Dyrektor                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                               w Pucku                                                                               

                                                                          Iwona Rumanowska

plik do pobrania

Wersja do druku
« inne aktualności