Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Gmina Puck przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pucku.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY PUCK: 1.269.195,32 zł.

Cel programu

Usługi asystenci osobistej skierowane są do osób niepełnosprawnych poprzez pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w pkt. a i b

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, innych usług finansowanych ze środków Funduszu lub usług obejmujących analogiczne wsparcie do usług asystencji osobistej  finansowane ze środków publicznych.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć obligatoryjnie:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej;
 • oświadczenie RODO.

W/w dokumenty są załącznikiem Karty zgłoszenia do programu (link powyżej).

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
 • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego osoby która świadczyć będzie usługę opieki wytchnieniowej, przy założeniu posiadania kwalifikacji  do realizacji usług zgodnie z programem, a nie będącą członkiem rodziny, osoba przysposobioną czy opiekunem prawnym ani osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej