Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą Świetlice w Gminie Puck są prowadzone w formie opiekuńczej. Placówki działają w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, który zapewnia im obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną. Obszarem działania Placówek jest Gmina Puck. Siedziby Świetlic mieszczą się w budynkach Szkół Podstawowych:

 • w  Strzelnie, 
 • w Rekowie Górnym,
 • w  Mrzezinie,
 • w  Łebczu,
 • w  Leśniewie.

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba, że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci.

Do placówek wsparcia dziennego mogą uczęszczać  dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia. W świetlicy realizuje się roczny program pracy, a zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dnia. Dziecko może skorzystać z pomocy przy odrabianiu lekcji oraz  nadrobieniu zaległości szkolnych. Ponadto w placówce realizowany jest program profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień oraz liczne zajęcia sportowe, manualne, plastyczne oraz muzyczne.

Kwalifikację do udziału w zajęciach Świetlic prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Do Placówki przyjmuje się wychowanków:

  • na prośbę dziecka za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
  • na wniosek rodziców dziecka (opiekunów prawnych);
  • na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
  • zgodnie z orzeczeniem sądu.

Wnioski o przyjęcie do Placówki można składać u wychowawcy Świetlicy, u wychowawcy klasy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

Druk wniosku.

Do Placówki w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci potrzebujące wsparcia
i opieki z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym:

  • dzieci zaniedbane wychowawczo i dydaktycznie;
  • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w tym głównie z problemem: alkoholizmu, narkomanii, przemocy);
  • dzieci z rodzin w których występuje niepełnosprawność;
  • dzieci z rodzin w których występuje wielodzietność lub samotne rodzicielstwo;
  • dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Dni i godziny funkcjonowania placówek wsparcia dziennego:

 • świetlica w Łebczu:

          Wtorek 15.00-18.00

          Piątek 14.30-17.30

 • świetlica w Rekowie Górnym:

          Poniedziałek 15.30-16.30

          Czwartek 14.30-16.30

          Piątek 13.30-16.30

 • świetlica w Mrzezinie:

  Poniedziałek: 14.30-16.30

  Czwartek: 15.30-17.30

  Piątek: 14.30-16.30

 • świetlica w Leśniewie:

  Poniedziałek: 15.00-17.00

  Czwartek: 15.00-17.00

  Piątek: 15.00-17.00

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej