Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Dzienny Dom Pobytu

Dzienny Dom Pobytu funkcjonuje w Gminie Puck pod adresem Celbowo 6,  jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku 60 lat i więcej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, samotnych, obarczonych dysfunkcjami społecznymi lub niepełnosprawnością.  DDP zapewnia usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, psychicznej oraz społecznej.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie jest placówką dzienną, dedykowaną mieszkańcom Gminy Puck, którzy ze względu na swą trudną sytuację rodzinną, mieszkaniową lub zdrowotną wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez jednostkę.

Dzienny Dom Pobytu oferuje wsparcie w szczególności w zakresie:

  • usług opiekuńczych,
  • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
  • zajęć ruchowych ogólnousprawniających,
  • posiłku,
  • poradnictwa specjalistycznego,
  • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.

Dzienny Dom Pobytu w Celbowie funkcjonuje od poniedziałku do piątku, we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. 

Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu reguluje Uchwała Nr LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych oraz Uchwała NR LXVIII/153/23 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/122/23 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

Kwalifikację do pobytu w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie oraz ustalenie wysokości odpłatności prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego środowiskowego wywiadu rodzinnego.

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej