Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Opieka wytchnieniowa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

Gmina Puck przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA GMINY PUCK:  329.082,60 zł.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, czy inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Usługi przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usług opieki wytchnieniowej.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego;
  • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego osoby która świadczyć będzie usługę opieki wytchnieniowej, przy założeniu posiadania kwalifikacji  do realizacji usług zgodnie z programem, a nie będącą członkiem rodziny, opiekunem prawnym ani osobą faktycznie wspólnie zamieszkującą.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres:  https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

 

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej