Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych ( dodatek gazowy)- wydłużenie okresu przysługiwania

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, wydłużono okres przysługiwania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się odbiorcy paliw gazowych będący osobami fizycznymi,  którzy jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystują urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Odbiorca paliw gazowych to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego.

Paliwa gazowe to gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Odbiorcy paliw gazowych przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej  dostarczenie  paliw  gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł netto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.
  • od 1 sierpnia 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2023 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi powinno być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Rozstrzygnięcie:

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu refundacji będzie przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu e-mail będzie można odebrać informację w siedzibie Ośrodka.

Druki do pobrania:

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej